Nabór uzupełniający do szkół ponadpodstawowych | www.torun.pl

Serduszko w kolorze ukraińskiej flagi - niebieski i żółty, poziomy pas.

Flaga Unii Europejskiej. Żółte gwiazdki ułożone w okrąg na niebieskim tle. Pod flagą napis Unia Europejska.

Nabór uzupełniający do szkół ponadpodstawowych

Miasto
Data publikacji: 25 lipca 2022
Autor: Filip Tomasik
Zdjęcie: pusta sala szkolna

W  poniedziałek 25 lipca 2022 r. po godz. 12.00 rozpoczyna się postępowanie uzupełniające na rok szkolny 2022/2023 do klas I w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń.

Wnioski można składać do 1 sierpnia 2022 r. do godz. 15:00.

Wniosek w  wersji papierowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu uzupełniającym, należy dostarczyć bezpośrednio do szkoły, o przyjęcie do której ubiega się kandydat.

Do pobrania:

>>>> Druk wniosku i wzory oświadczeń potwierdzających spełnienie kryteriów

>>>> Wykaz szkół prowadzących postępowanie uzupełniające na rok szkolny 2022/2023

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną danej szkoły listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym nastąpi 9 sierpnia 2022 r. (wtorek) o godz. 12:00.

W terminie od 9 sierpnia 2022 r. do 11 sierpnia 2022 r. (czwartek) do godz. 15:00 należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały złożone wraz z wnioskiem, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem. W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 9 sierpnia 2022 r., wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 23 września 2022 r.

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym  do danej szkoły - 12 sierpnia  2022 r. do godz. 12:00.

 

W tym samym czasie, co postępowanie uzupełniające, trwa procedura odwoławcza w postępowaniu rekrutacyjnym. Przypominamy, że listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym  zostały ogłoszone w dniu 25 lipca 2022 r. Rodzice kandydatów nieprzyjętych w tym postępowaniu mogą skorzystać z procedury odwoławczej. W tym celu, w terminie do dnia  28 lipca 2022 r., należy złożyć do komisji rekrutacyjnej przy szkole, do której kandydat nie został przyjęty, wniosek o sporządzenie odmowy przyjęcia. Stąd wolne miejsca w postępowaniu uzupełniającym przeznacza się również na potrzeby  procedury odwoławczej w postępowaniu rekrutacyjnym. Poniżej opis procedury odwoławczej.

 1. W terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, tj. do 28 lipca 2022 r. (czwartek) rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
 2. Uzasadnienie odmowy przyjęcia komisja rekrutacyjna sporządza w terminie do 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 3. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia.
 4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie do 3 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego właściwego dla siedziby szkoły.

Najczęściej czytane aktualności

 • Poznaliśmy pierwsze nazwiska zaproszonych artystów!
 • 11 czerwca 2024 r. prezydent Paweł Gulewski spotkał się z Radami Okręgów Staromiejskie i Bydgoskie.
 • Prezydent Torunia wydłużył termin zgłaszania kandydatów na członków Rady Seniorów Miasta Torunia na lata 2024-2029.
 • W dniach 15-17 czerwca 2024 r. przypada 100 – lecie maratonu w Polsce. To właśnie w Grodzie Kopernika 15 czerwca 1924 r. miała miejsce meta pierwszego, najdłuższego biegu maratońskiego w Polsce.
 • Do 30 czerwca 2024 r. trwają konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji na terenie Gminy Miasta Toruń.
 • Budowa nowej linii tramwajowej do pętli przy ul. Heweliusza nagrodzona Medalem Europejskim!
 • Drużyna chłopców U12 Społecznej Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego Stowarzyszenia "Edukacja" w Toruniu odniosła wielki sukces w XXIV edycji Pucharu Tymbarka. Zespół zajął 4. miejsce w całej Polsce, w swojej kategorii wiekowej.   - To ogromne osiągnięcie dla naszej szkoły i miasta Torunia. Nasza drużyna wykazała się nie tylko doskonałymi...
 • We wrześniu 2024 r. w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy odbędą się warsztaty profilaktyczne w ramach miejskiego programu profilaktyki uzależnień.