Nagrody dla uczniów - nabór wniosków | www.torun.pl

Flaga Unii Europejskiej. Żółte gwiazdki ułożone w okrąg na niebieskim tle. Pod flagą napis Unia Europejska.

Nagrody dla uczniów - nabór wniosków

Miasto
Data publikacji: 20 czerwca 2024
Autor: Marcin Pryka

Od 1 do 14 lipca 2024 r. przyjmowane będą wnioski o nagrody Prezydenta Miasta Torunia dla tegorocznych absolwentów toruńskich szkół ponadpodstawowych.

Tegoroczni absolwenci liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia mogą ubiegać się o nagrodę Prezydenta Miasta Torunia. Wnioski będą przyjmowane w terminie od dnia 1 do 14 lipca 2024 r. Ponieważ w bieżącym roku 14 lipca wypada w niedzielę, nabór przedmiotowych wniosków będzie prowadzony do dnia 15 lipca 2024 r.

Nagrody są przyznawane w trybie uchwały nr 620/2021 z dnia 15 kwietnia 2021 r. Rady Miasta Torunia w sprawie szczegółowych warunków udzielania świadczeń pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym uczniom uczęszczającym do szkół w Toruniu, form i zakresu tych świadczeń oraz trybu postępowania w tych sprawach (link do uchwały: https://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/legalact/2021/2123/ )

Nagrodę za rok szkolny 2023/2024 może otrzymać uczeń uczęszczający w roku szkolnym 2023/2024 do klasy programowo najwyższej w szkole ponadpodstawowej na terenie Torunia, który spełnił jednocześnie warunki:

 • odniósł znaczący sukces edukacyjny z zakresu kształcenia ogólnego lub zawodowego, lub artystycznego;
 • uzyskał na świadectwie ukończenia szkoły z wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,00.

W przypadku ucznia ubiegającego się o nagrodę za:

 • znaczący sukces edukacyjny z zakresu kształcenia ogólnego rozumie się uzyskanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem maturalnym uprawniającym do zwolnienia z przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu;
 • znaczący sukces edukacyjny z zakresu kształcenia zawodowego rozumie się uzyskanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady tematycznej związanej z wybraną dziedziną wiedzy lub turnieju uprawniających do zwolnienia z części pisemnej egzaminu zawodowego;
 • znaczący sukces edukacyjny z zakresu kształcenia artystycznego rozumie się uzyskanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady artystycznej uprawniającej do zwolnienia z egzaminu maturalnego z historii sztuki lub historii muzyki, lub tytułu laureata konkursu dla uczniów szkół i placówek artystycznych, którego organizatorem jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub specjalistyczna jednostka nadzoru.

Informacja o olimpiadach, konkursach i turniejach

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty lub egzaminem maturalnym oraz konkursów dla uczniów szkół i placówek artystycznych w roku szkolnym 2023/2024:

https://www.gov.pl/web/edukacja/komunikat-ministra-edukacji-i-nauki-w-sprawie-wykazu-olimpiad-przedmiotowych-przeprowadzanych-z-przedmiotu-lub-przedmiotow-objetych-egzaminem-osmoklasisty-lub-egzaminem-maturalnym-oraz-konkursow-dla-uczniow-szkol-i-placowek-artystycznych-w-roku-szkolnym-20232024

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wykazu turniejów i olimpiad tematycznych związanych z wybraną dziedziną wiedzy uprawniających do zwolnienia z przystąpienia do części pisemnej egzaminu zawodowego w roku szkolnym 2023/2024 (z aktualizacjami):

https://www.gov.pl/web/edukacja/komunikat-ministra-edukacji-i-nauki-w-sprawie-wykazu-turniejow-i-olimpiad-tematycznych-zwiazanych-z-wybrana-dziedzina-wiedzy-uprawniajacych-do-zwolnienia-z-przystapienia-do-czesci-pisemnej-egzaminu-zawodowego-w-roku-szkolnym-20232024

Wykaz konkursów dla uczniów szkół i placówek artystycznych, organizowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub Centrum Edukacji Artystycznej, uprawniających do przyjmowania laureatów do przyjmowania laureatów tych konkursów w pierwszej kolejności do publicznych szkół wymienionych w art. 132 ustawy Prawo oświatowe w roku szkolnym 2023/2024:

https://www.gov.pl/web/nauka/wykaz-konkursow-dla-uczniow-szkol-i-placowek-artystycznych-organizowanych-przez-ministra-kultury-i-dziedzictwa-narodowego-lub-centrum-edukacji-artystycznej-uprawniajacych-do-przyjmowania-laureatow-do-przyjmowania-laureatow-tych-konkursow-w-pierwszej-kolejnosci-do-publicznych-szkol-wymienionych-w-art-132-ustawy-prawo-oswiatowe-w-roku-szkolnym-20232024

Wysokość nagrody i tryb jej przyznawania

Nagrodę w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 2.000 zł przyznaje w formie decyzji administracyjnej Prezydent Miasta Torunia.


 Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek pełnoletniego ucznia lub rodzica ucznia niepełnoletniego  na formularzu „Wniosek do Prezydenta Miasta Torunia o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym udzielanego na podstawie uchwały nr 620/21 Rady Miasta Torunia z dnia 15 kwietnia 2021 r.”;
 2. Kopia świadectwa szkolnego (kopia potwierdzona przez wnioskodawcę za zgodność z oryginałem), a w przypadku ucznia szkoły artystycznej, w której nie jest realizowane kształcenie ogólne - kopie świadectw szkolnych  za rok szkolny, za który ma być przyznana nagroda;
 3. Kopie dokumentów potwierdzających uzyskanie przez ucznia znaczących sukcesów edukacyjnych w roku szkolnym, za który ma być przyznana nagroda (kopie potwierdzone przez wnioskodawcę za zgodność z oryginałem).

 Termin i sposób złożenia wniosku:

Wnioski i wymagane dokumenty należy dostarczyć w terminie od dnia 1 do dnia 15 lipca 2024 r.  do Urzędu Miasta Torunia w zaklejonej kopercie z dopiskiem "Wydział Edukacji – wniosek o nagrodę Prezydenta Miasta Torunia dla ucznia", na jeden z poniższych sposobów:

 • złożyć bezpośrednio w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Torunia przy ul. Fałata 39, w godzinach urzędowania, tj. 7.30-15.30;
 • złożyć w Urzędzie Miasta Torunia, ul. Wały Gen. Sikorskiego 8 (parter), w godzinach urzędowania, tj. 7:30-15:30;
 • przesłać za pośrednictwem poczty (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym); w przypadku wniosków nadesłanych pocztą, o dochowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

Uczniom klas młodszych w roku szkolnym 2023/2024 przypominamy, że w terminie od 3 do 17 września 2024 r. będzie  prowadzony nabór wniosków o przyznanie stypendiów: Toruński Omnibus, Toruński Fachowiec, Toruński Maestro, o których mowa w uchwale nr 620/2021 z dnia 15 kwietnia 2021 r. Rady Miasta Torunia.

Fot. Małgorzata Litwin

Najczęściej czytane aktualności

 • Na zdjęciu: potężny budynek Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu
  Kultura, Miasto
  22 lipca 2024 r. Paweł Gulewski, Prezydent Miasta Torunia, powołał komisję w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” w Toruniu. Chęć pełnienia funkcji dyrektora CSW zgłosiło 5 osób.
 • Miasto
  W środę 24 lipca 2024 r. w Szkole Podstawowej nr 35 odbyło się spotkanie informacyjno-konsultacyjne dotyczące przyszłości budynków po PCK przy ul. Szczecińskiej w Toruniu.
 • Miasto
  Mieszkankę odwiedziła Dagmara Zielińska - zastępczyni prezydenta Torunia, która przekazała jubilatce list z życzeniami od prezydenta Torunia Pawła Gulewskiego.
 • Na zdjęciu: młode drzewka rosną w pasie zieleni przy jezdni
  Eko, Miasto
  Trwa etap przygotowania dokumentów do postępowania przetargowego na nasadzenia drzew, które zaplanowane jest na czwarty kwartał 2024 roku.
 • Mistrzostwa Europy w Speedrowerze - plakat
  Miasto, Sport
  Toruń po raz drugi organizuje Mistrzostwa Europy w Speedrowerze. Zawody rozegrane zostaną od 26 do 28 lipca 2024 r. na dwóch torach.
 • Ulica Przy Skarpie po remoncie
  Drogi, Miasto
  Zakończył się remont zdegradowanego odcinka ulicy Przy Skarpie, w rejonie obiektów MOSiR.
 • Zakończył się remont zdegradowanego odcinka ulicy Przy Skarpie, w rejonie obiektów MOSiR.
 • W środę 24 lipca 2024 r. meteorolodzy zapowiadają w Toruniu i powiecie burze wraz z silnymi porywami wiatru, opadami deszczu, a nawet gradu.
 • Poniżej zamieszczamy sprostowanie do artykułu autorstwa Pauliny Błaszkiewicz pt. „Skandal wokół konkursu na dyrektora Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu. Kandydatów "dostarczono" w nocy?”.
 • Rowery miejskie cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem. W 2024 roku odnotowaliśmy prawie 52 tys. wypożyczeń, a w systemie od początku tego roku zarejestrowało się około 3 tys. nowych osób.
 • 25 drużyn z całego świata wystartuje w wyścigu kolarskim kobiet „Śladami Królewny Anny Wazówny”. Organizatorem wyścigu jest TKK „Pacific” Toruń.
 • 23 lipca 2024 r. Przewodniczący Rady Miasta Torunia Łukasz Walkusz spotkał się z Przewodniczącym Młodzieżowej Rady Miasta Torunia Hubertem Maciejewskim.
 • Trwa postępowanie uzupełniające na rok szkolny 2024/2025 do klas I w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń.
 • 22 lipca 2024 r. Paweł Gulewski, Prezydent Miasta Torunia, powołał komisję w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” w Toruniu. Chęć pełnienia funkcji dyrektora CSW zgłosiło 5 osób.