Prezydent Torunia w sprawie "Listu otwartego" | www.torun.pl

Serduszko w kolorze ukraińskiej flagi

Prezydent Torunia w sprawie "Listu otwartego"

Miasto
Data publikacji: 19 sierpnia 2022
Prezydent Torunia Michał Zaleski

Stanowisko Prezydenta Miasta Torunia w sprawie "Listu otwartego do społeczności Torunia i organów władzy państwowej", opublikowanego w dniu 12.08.2022 r. w mediach lokalnych.

1. Realizacja projektu pn. "Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu" była poprzedzona konsultacjami społecznymi pod hasłem "Przyszłość Bulwaru Filadelfijskiego", przeprowadzonymi w 2011 r. na zlecenie miasta przez podmiot zewnętrzny "GRA W MIASTO Monika Komorowska". Mieszkańcy mogli wziąć udział w badaniach ankietowych, spotkaniach konsultacyjnych, warsztatach ngo i spacerach terenowych lub przysłać swoje uwagi drogą e-mail.  W konsultacjach uczestniczyło 769 osób. Spośród nich 33% wskazało na brak na bulwarze infrastruktury typu toalety, ławki, mała architektura, a 20% uznało, że nie lubi tego miejsca ze względu na "niezagospodarowanie, brak infrastruktury i pomysłu". W ankiecie internetowej aż 89% uczestników wskazało jako zdecydowanie potrzebną lub potrzebną "poprawę infrastruktury, która pozwoliłaby lepiej korzystać z tego miejsca".

2. Koncepcja zagospodarowania nabrzeża nie jest wynikiem cyt. "bezpardonowej i arbitralnej interwencji prezydenta miasta Michała Zaleskiego w materialną tkankę bulwarów", lecz efektem ogłoszonego przez miasto w 2014 r. międzynarodowego konkursu architektonicznego z udziałem bezstronnej komisji konkursowej, złożonej z architektów i urbanistów z Krakowa, Warszawy, Katowic, Torunia, i Bydgoszczy. Zwycięską koncepcję pracowni Riegler Riewe Architekci Sp. z o.o. z Katowic doceniono za jednorodną formę terenu zieleni podbudowującą miejski krajobraz starówki i dającą szanse mieszkańcom na samodzielne wprowadzanie różnych form aktywności. Rola Prezydenta Miasta Torunia w tej sprawie to przyjęcie wyników konkursu do wiadomości i realizacji, czyli przygotowanie zadania i jego wykonanie, w oparciu o dokumentację techniczną oraz konieczne zgody i zezwolenia, w tym decyzję o pozwoleniu na budowę (wydaną przez osoby dysponujące stosownymi kwalifikacjami i uprawnieniami).

Atakowanie imiennie mnie jako rzekomego autora i sprawcy realizowanej na bulwarze koncepcji zagospodarowania uważam za całkowicie nieuprawnione i niemające potwierdzenia w faktach! Moim obowiązkiem było i jest dołożenie wszelkich starań, by remont i poprawa wizerunku Bulwaru Filadelfijskiego odbyły się w drodze dobrze przygotowanej, skonsultowanej i przedyskutowanej procedury, z maksymalnym udziałem wszystkich wymaganych podmiotów, a także informowanie i wyjaśnianie, że w tej chwili jest już za późno na sugerowanie naruszenia prawa, w tym zmarnowania kilku milionów złotych (wskutek ewentualnej rozbiórki pawilonów). Na marginesie – osoby będące sygnatariuszami "listu otwartego" powinny być świadome procedur oraz zasad obowiązujących w postępowaniach administracyjnych i odstąpić od bezpodstawnego piętnowania mojej osoby.

3. Jak stwierdza Narodowy Instytut Dziedzictwa w swoim oświadczeniu z 8.08.2022 r., cyt.: "W 2017 r. K-P WKZ wydał postanowienie uzgadniające projekt decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn. "Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu", nie występując o opinię NID". A zatem Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków, wojewódzki organ ochrony zabytków nadrzędny wobec toruńskich służb konserwatorskich, mając wiedzę o zamiarach realizacji i parametrach inwestycji na nabrzeżu, w sąsiedztwie starówki, nie uznał za konieczne przyjrzenia się sprawie i uzyskania w tej sprawie opinii NID, jednostki podległej Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego, niezależnie od tego, czy opiniowanie to miałoby mieć związek z obecnością Zespołu Staromiejskiego na Liście UNESCO czy też wpisu Torunia na listę pomników historii. Jednocześnie, jak zauważa NID w tym samym piśmie, wytyczne Generalnego Konserwatora Zabytków (GKZ) z 2015 r. dotyczą wydawania rozstrzygnięć konserwatorskich inwestycji realizowanych w granicach miejsca światowego dziedzictwa, zaś ulica Bulwar Filadelfijski i nabrzeże wiślane leżą poza granicami miejsca objętego wpisem UNESCO.

4. Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków, uczestnicząc w kolejnych etapach przygotowania inwestycji, nie wniósł uwag ani zastrzeżeń dotyczących możliwości negatywnego wpływu planowanych pawilonów na panoramę Torunia.

5. Nabrzeże wiślane, co podkreślają toruńskie autorytety historyczne, nie  trwa w niezmienionym kształcie od pokoleń, jakby wynikało z tez autorów "listu otwartego". Przez stulecia było to miejsce tętniące życiem gospodarczym, z panoramą przysłoniętą częściowo różnego typu zabudową portowo-rzeczną o wielokrotnie większych kubaturach.

6. Realizowane ostatecznie 2 proste pawilony z punktami widokowymi i przeszkleniem odbijającym otoczenie, każdy wysokości około 4 m i szerokości 8 m, mają zapewnić podstawową obsługę ruchu turystycznego na najbardziej obleganym odcinku bulwaru (toalety, sprzęt rekreacyjny, miejsce edukacji wiślanej). Docelowo budynki te będą obłożone drewnem i obsadzone roślinnością, przez co wtopią się harmonijnie w krajobraz panoramy.

7. Budowa przebiega zgodnie z prawem, na mocy starannie przygotowanej dokumentacji oraz uzyskanych niezbędnych kilkudziesięciu uzgodnień i pozwoleń, w oparciu o przeprowadzone konsultacje społeczne. Zadanie jest zaawansowane w około 50 proc., a zaangażowane środki publiczne sięgają 2,6 mln zł. W obecnej sytuacji nie ma podstaw prawnych odstąpienia od realizacji projektu ze względu na prawomocność decyzji, na podstawie których inwestycja jest realizowana i finansowana ze środków publicznych.


Prezydent Miasta Torunia
Michał Zaleski

/-/

Zobacz wydarzenia kopernikańskie

Twarz Mikołaja Kopernika i napis: 550. rocznica urodzin Mikołaja Kopernika  


  

Najczęściej czytane aktualności

 • Święto boksu w Toruniu
  Miasto, Sport
  W dniach 4-10 grudnia 2023 roku Toruń będzie gospodarzem Mistrzostw Polski Seniorek i Seniorów w boksie olimpijskim. Poznaj program zawodów.
 • Porozmawiajmy o integracji - plakat
  Miasto
  Fundacja Studio M6 zaprasza 14 grudnia 2023 r. na wydarzenie pt. „Porozmawiajmy o integracji". Ma ono posłużyć dokonaniu diagnozy i próby wypracowania propozycji rozwiązań napotykanych problemów przez organizacje/instytucje pracujące z osobami z doświadczeniem migracji oraz wspólnemu dojściu do mechanizmów integracyjnych, które mogą być...
 • Miasto
  Do końca 2023 r. można złożyć deklarację i skorzystać ze środków programu "Ciepłe Mieszkanie II" na wymianę ogrzewania.
 • Drogi, Miasto
  Gmina Miasta Toruń otrzymała wsparcie finansowe na realizację zadania pn. „Promowanie strategii niskoemisyjnej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w Toruniu”.
 • Plakat z informacją o punktach pomocy w Toruniu na przystanku MZK
  Miasto
  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu, we współpracy z instytucjami miejskimi i organizacjami pozarządowymi, realizuje Plan pomocy osobom bezdomnym w okresie zimowym.
 • Na zdjęciu: trwają konsultacje w sali z dużymi oknami
  Miasto
  Kolejne spotkanie w ramach cyklu spotkań tematycznych organizowanych przez Radę Działalności Pożytku Publicznego miasta Torunia odbędzie się 7 grudnia 2023 r. i poświęcone będzie osobom z niepełnosprawnościami.
 • Wydłużający się czas dostawy elementów małej architektury i warunki pogodowe przyczyniły się do przesunięcia terminu realizacji zadania pn. „Renowacja tarasu widokowego na Bulwarze Filadelfijskim. Zgodnie z aneksem do umowy zadanie zostanie zakończone do 15 grudnia 2023 r.
 • Toruńska kompozytorka Magdalena Cynk obchodzi 35-lecie pracy artystycznej. Z tej okazji 3 grudnia 2023 r. w Sali Wielkiej Dworu Artusa odbył się jej jubileuszowy koncert.
 • Podczas Gali Jubileuszowej z okazji 100. rocznicy powstania Książnicy Kopernikańskiej wręczono medale, nagrody i wyróżnienia. - Wszyscy doceniamy w Toruniu naukowy, ale i także kulturotwórczy profil Książnicy oraz nieprzerwaną wierność dziedzictwu kopernikańskiemu – widoczną nie tylko w oficjalnej nazwie biblioteki - mówił prezydent Michał Zaleski.
 • Dobre informacje przyszły prosto z Australii. Arkadiusz Szymański, zawodnik TSŻ-u Schoenberger Toruń, w sobotę (2 grudnia 2023 r.) został Indywidualnym Mistrzem Świata.
 • Około 2000 uczestników wzięło udział w 21. edycji Festiwalu Biegów Świętych Mikołajów w Toruniu. Tradycyjnie, wydarzenie odbyło się w pierwszą niedzielę grudnia.
 • 3 grudnia przypada Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami. - Pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia wszystkim osobom z niepełnosprawnościami, ich rodzinom, przyjaciołom, opiekunom oraz tym, którzy swoimi codziennymi działaniami wspierają osoby z niepełnosprawnościami. Jesteście ważną częścią toruńskiej społeczności - mówi Prezydent...
 • 2 grudnia 2023 roku Przedszkole Miejskie nr 3 świętowało 40-lecie istnienia. Najważniejszym prezentem dla placówki było nadanie jej imienia Marii Kownackiej.
 • Na początku grudnia w 16 miastach Polski, w tym w Toruniu, odbędzie się wydarzenie pn. Narodowy Dzień Tenisa Stołowego.