Programy zdrowotne dla mieszkańców Torunia | www.torun.pl

Serduszko w kolorze ukraińskiej flagi - niebieski i żółty, poziomy pas.

Flaga Unii Europejskiej. Żółte gwiazdki ułożone w okrąg na niebieskim tle. Pod flagą napis Unia Europejska.

Programy zdrowotne dla mieszkańców Torunia

Miasto
Data publikacji: 27 maja 2024
Autor: Marcin Pryka

Gmina Miasta Toruń, wzorem lat ubiegłych, realizuje Programy Polityki Zdrowotnej adresowane do mieszkańców Torunia.

Zgodnie z rozstrzygniętymi przez Prezydenta Miasta Torunia otwartymi konkursami ofert w 2024 r. wyłoniono następujących realizatorów programów:

 • 1. Program polityki zdrowotnej wczesnego wykrywania wad wzroku u dzieci w wieku 5 lat zamieszkałych na terenie Miasta Torunia pn. „Toruń ma oko na dzieciaki” - realizator: Cogito Sebastian Łaźniak, ul. Karłowicza 4, 62-800 Kalisz,
 • 2. Program profilaktyki próchnicy i urazów zębów mlecznych i stałych skierowanego do dzieci i młodzieży, ich rodziców i opiekunów oraz pracowników oświaty pn. „Toruń olśniewa uśmiechem” – realizator: ARTMEDICA Sp z o.o.,
 • 3. Program profilaktyki i leczenia wad postawy mieszkańców Torunia pt. „Postawa to podstawa” – moduł I i II – realizator: Centrum Medyczne Medicor S.C. M. Kasperczak - Zabrocka, P. Kordas.
1. Program polityki zdrowotnej wczesnego wykrywania wad wzroku u dzieci w wieku 5 lat zamieszkałych na terenie Miasta Torunia pn. „Toruń ma oko na dzieciaki” realizowany będzie w dwóch miejscach:
 • OLK MED., ul. Plac 18 stycznia 4, 87-100 Toruń
 • INREMED, ul. Bawarczyków 9/82, 87-100 Toruń
 
Celem programu jest zwiększenie dostępu do porad lekarskich i badań specjalistycznych wśród dzieci pięcioletnich przed rozpoczęciem nauki w szkole. Beneficjentami programu są:
 • 1000 dzieci urodzonych w 2019 roku, wśród których zostaną przeprowadzone świadczenia zdrowotne,
 • 1000 rodziców/opiekunów prawnych ww. dzieci, wśród których zostanie przeprowadzona edukacja bezpośrednia dotycząca wad wzroku, higieny oczu i dbałości o wzrok oraz profilaktyki chorób oczu.
Do programu zostaną zakwalifikowane dzieci, które mieszkają na terenie Torunia, u których do czasu udziału w Programie nie została wykryta wada wzroku oraz których rodzice/opiekunowie prawni wyrazili pisemną zgodę na udział w nim dziecka. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w Programie decydować będzie kolejność zgłoszeń.
 
       

 

W ramach programu każde dziecko będzie mogło skorzystać z konsultacji okulistycznej oraz niżej wymienionych badań diagnostycznych:

 • badania ostrości wzroku do dali (tablice podświetlane optotypów) i bliży (tablice Snellena),
 • badania ruchomości gałek ocznych (kontrola ustawienia oczu - potwierdzenie lub wykluczenie obecności zeza),
 • badania dna oka oraz refrakcji (w celu wykrycia ewentualnych schorzeń oczu),
 • badania wady refrakcji refraktometrem po porażeniu akomodacji w celu wykrycia ewentualnej wady wzroku.

W ramach programu prowadzone będą również wykłady informacyjno-edukacyjne w tematyce wad wzroku, higieny oczu i dbałości o wzrok oraz profilaktyki chorób oczu. Uczestnik zakończy udział w programie po badaniu diagnostycznym oraz wydaniu diagnozy dotyczącej narządu wzroku. W przypadku wystąpienia wady wzroku rodzic zostanie poinformowany o możliwości dalszego leczenia finansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Ponadto realizator przeprowadzi wśród uczestników programu ankiety wstępne oraz końcowe.

Infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00 pod nr tel. 800 808 006. 

              

  

Formularze dotyczące programu „Toruń ma oko na dzieciaki” proponujemy dostarczać do wychowawców grup przedszkolnych - pomoże to usprawnić przeprowadzanie badań dzieci.

Całkowity koszt realizacji Programu wynosi 160 000 zł, z czego kwota w wysokości 64 000 zł zostanie pokryta ze środków pozyskanych z NFZ, a 96 000 zł zostanie pokryte ze środków Gminy Miasta Toruń.

2. Program profilaktyki próchnicy i urazów zębów mlecznych i stałych skierowany do dzieci i młodzieży, ich rodziców i opiekunów oraz pracowników oświaty pt. „Toruń olśniewa uśmiechem” realizowany będzie w ARTMEDICA SP Z O.O. ul. Szosa Chełmińska 166, 87-100 Toruń oraz na terenie szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń.

Celem programu jest poprawa stanu zdrowia jamy ustnej, zwiększenie świadomości prozdrowotnej dotyczącej nawyków higienicznych i żywieniowych dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół podstawowych i liceów (grupy wiekowe 11, do 14 r.ż. i 17 lat) na terenie Gminy Miasta Toruń oraz nabycie umiejętności udzielania I pomocy w przypadku urazów zębów mlecznych i stałych wśród dzieci, rodziców, opiekunów, nauczycieli i pielęgniarek szkolnych.

Beneficjentami programu są: 

 • 1100 dzieci i młodzieży w wieku od 11 do 14 roku życia i 17-letnie, uczęszczające do szkół podstawowych i liceów, wśród których zostaną przeprowadzone świadczenia zdrowotne,
 • rodzice/opiekunowie prawni, pracownicy oświaty, pielęgniarki szkolne, wśród których zostaną przeprowadzone warsztaty oraz wykłady edukacyjne.

Do programu zostaną zakwalifikowani:

 • dzieci w wieku od 11 do 14 roku życia i 17-latkowie uczący się w toruńskich szkołach,
 • dzieci będące mieszkańcami Torunia,
 • dzieci, które nie miały wykonanego zabiegu lakowania zębów szóstych przed ukończeniem 7. roku życia w ramach NFZ,
 • dzieci, które nie posiadają ubytków próchnicowych w zębach pierwszych trzonowych oraz zębach przedtrzonowych i kwalifikują się do założenia wypełnienia na jednej wizycie,
 • rodzice/opiekunowie prawni wyrazili pisemną zgodę na udział dziecka w programie.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w Programie decydować będzie kolejność zgłoszeń.

W ramach realizacji programu polityki zdrowotnej świadczeniodawca wykona na rzecz dzieci i młodzieży w wieku od 11 do 14 roku życia i w wieku 17 lat łącznie 4 130 świadczenia zdrowotne, w tym:

 • kontrolne badanie lekarskie (1 raz względem dziecka), ocenę poziomu higieny, stanu przyzębia i zgryzu - 1100 świadczeń,
 • usunięcie złogów nazębnych z ½ łuku zębowego - wśród dzieci, u których świadczenie nie było wykonane w bieżącym roku - 280 świadczeń,
 • całkowite opracowanie i odbudowa ubytku zęba na 1 powierzchni, 2 powierzchniach, całkowite opracowanie i odbudowa rozległego ubytku na 2 lub 3 powierzchniach – 450 świadczeń,
 • zabezpieczenie profilaktyczne bruzd lakiem szczelinowym – zabezpieczenie bruzd drugich trzonowców stałych u dzieci do ukończenia 14 roku życia - 2 300 świadczeń,
 • wykłady edukacyjne w tematyce choroby próchnicowej, prawidłowych nawyków żywieniowych oraz informacyjnej związanej z dostępem do świadczeń w ramach NFZ – 4 wykłady,
 • zajęcia warsztatowe dla dzieci i młodzieży dotyczące zasad utrzymania prawidłowej higieny jamy ustnej oraz stosowania profilaktyki fluorkowej, wpływu diety na stan jamy ustnej i próchnicy zębów – 4 zajęcia,
 • wykłady edukacyjne z zakresu postępowania w przypadku urazów jamy ustnej i zębów wraz z przeprowadzeniem ankiety - 2 wykłady.

Chęć udziału w programie „Toruń olśniewa uśmiechem” należy zgłosić telefonicznie u realizatora programu.

Infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-18:00 pod nr tel. 519 630 782.

Całkowity koszt realizacji Programu wynosi 193 150 zł, z czego 77 260 zł zostanie pokryte ze środków pozyskanych z NFZ, a 115 890 zł zostanie pokryte ze środków Gminy Miasta Toruń.

3. Program profilaktyki i leczenia wad postawy mieszkańców Torunia pt. „Postawa to podstawa” – moduł I i II realizowany będzie w następujących miejscach:

 • ul. Olsztyńska 18b w Toruniu;
 • ul. Broniewskiego 19/1 w Toruniu;
 • Moduł I – realizacja świadczeń na terenie szkół
Program profilaktyki i leczenia wad postawy mieszkańców Torunia pn. „Postawa to podstawa” skierowany jest do dzieci klas I-III z wadami postawy, ich rodziców i opiekunów oraz pracowników oświaty (moduł I), a także osób dorosłych (aktywnych zawodowo) cierpiących na schorzenia kręgosłupa (moduł II). Celami głównymi Programu są: zmniejszenie występowania wad postawy u dzieci poprzez kształtowanie prawidłowej postawy ciała oraz wczesne wykrywanie, diagnozowanie i korygowanie wad postawy, a także wyrobienie u dzieci nawyku prawidłowej postawy ciała oraz zmniejszenie u dorosłych dolegliwości bólowych wraz z poprawą samopoczucia.
 
   
 
Beneficjentami programu są:
 • Moduł I świadczeniami obejmuje 1000 dzieci klas I-III szkół podstawowych, mieszkańców Torunia,
 • Moduł II świadczeniami obejmuje 120 mieszkańców Torunia, aktywnych zawodowo, cierpiących na schorzenia kręgosłupa (poświadczone przez lekarza POZ lub posiadających skierowanie na zabieg ujęty w programie),
 • udukacją zostanie objętych ok. 1120 osób - ok. 1000 rodziców dzieci oraz 120 osób dorosłych biorących udział w Programie.
Do Programu zostaną zakwalifikowani:
 
Moduł I:
 • dzieci klas I-III szkół podstawowych uczące się w toruńskich szkołach, będące mieszkańcami Torunia,
 • rodzice/opiekunowie prawni wyrazili pisemną zgodę na udział dziecka w programie.

Moduł II:

 • dorośli mieszkańcy Torunia,
 • uczestnik posiada oświadczenie, że jest aktywna/aktywny zawodowo,
 • uczestnik posiada zaświadczenie wydane przez lekarza POZ poświadczające schorzenie kręgosłupa lub skierowanie wydane przez lekarza POZ na dany zabieg.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w Programie decydować będzie kolejność zgłoszeń. 

Realizacja programu obejmuje świadczenia zdrowotne:

Moduł I (świadczenia na rzecz uczniów klas I-III):

 • a. badania przesiewowe względem jednego dziecka – 1000 badań,
 • b. zajęcia korekcyjne grupowe – 100 zajęć,
 • c. kinesiology taping – 100 świadczeń,
 • d. badania kontrolne – 100 świadczeń

Zajęcia w formie grupowych ćwiczeń korekcyjnych dla uczniów prowadzone będą na terenie szkoły, do której uczęszczają dzieci lub na terenie placówki, która jest realizatorem programu bądź w innym użyczonym do tego celu pomieszczeniu. Zajęcia w roku szkolnym odbywać się będą co najmniej 1 raz w tygodniu po 45 minut w grupach 10 – 12 osobowych (seria 10 spotkań). Zapewni to indywidualizację ćwiczeń i zwiększy ich efektywność. Rodzice zapraszani na zajęcia będą mogli obserwować sposób wykonywania poszczególnych ćwiczeń, dodatkowo będą mieli możliwość wspólnie z terapeutą prowadzić i kontrolować ćwiczenia swojego dziecka, ponadto rehabilitant prowadzący zajęcia omówi z rodzicami wyniki badań, uświadomi zagrożenia i konsekwencje rozpoznanych wad. Po zakończeniu całego cyklu zajęć dziecko zostanie poddane badaniu kontrolnemu. W uzasadnionych przypadkach rodzice dziecka otrzymają informację o konieczności poszerzonej diagnostyki w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Wśród dzieci korzystających z zajęć korekcyjnych zostanie przeprowadzona anonimowa ankieta wiedzy.

Moduł II (świadczenia na rzecz osób dorosłych):

 • a. indywidualna porada rehabilitacyjna – 120 świadczeń,
 • b. laseroterapia – 600 świadczeń,
 • c. ultradźwięki – 600 świadczeń,
 • d. lampa sollux – 600 świadczeń,
 • e. elektroterapia – 550 świadczeń,
 • f. ćwiczenia na odciążeniu – 500 świadczeń,
 • g. metoda PNF – 350 świadczeń,
 • h. masaż odcinkowy kręgosłupa – 500 świadczeń,
 • i. masaż leczniczy kręgosłupa – 80 świadczeń,
 • j. masaż całego ciała – 90 świadczeń,
 • k. kinesiology taping – 70 świadczeń,

W ramach modułu II każdy uczestnik skorzysta z indywidualnej porady rehabilitacyjnej, podczas której rehabilitant zdecyduje o zakresie i rodzaju świadczeń niezbędnych do poprawy sytuacji zdrowotnej. Dla każdego uczestnika przewiduje się wykonanie dwóch cykli świadczeń. Uczestnik otrzyma także wskazówki dotyczące dalszego postępowania, by zminimalizować dolegliwości wynikające ze schorzenia.

Infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00 pod nr tel. 505 292 250 lub 56 645 41 65.

  

Uzupełnione formularze dotyczące programu „Postawa to podstawa” najlepiej przesłać pocztą elektroniczną na adres kontakt@medicor-torun.pl.

Całkowity koszt realizacji Programu wynosi 197 850 zł, z czego 76 340 zł zostanie pokryte ze środków pozyskanych z NFZ, a 121 510 zł zostanie pokryte ze środków Gminy Miasta Toruń. 

Najczęściej czytane aktualności

 • Na zdjęciu: młoda dziewczyna śpiewa do mikrofony, gra na niebieskiej gitarze elektrycznej, w tle ceglany mur
  Kultura, Miasto
  Już w czwartek 20 czerwca 2024 r. rozpoczyna się coroczne toruńskie świętowanie – do 24 czerwca czeka nas masa atrakcji.
 • Kultura, Miasto, Sport
  W ten weekend Toruń świętuje! Szereg atrakcji z okazji Święta Miasta czeka na mieszkańców i gości w przestrzeni miejskiej. Do tego w sobotę drzwi do muzeów są otwarte w ramach II Toruńskiej Nocy Muzealnej. W Toruniu nikt się nie nudzi!
 • Kultura, Miasto
  Od 20 do 24 czerwca trwają Dni Torunia 2024. W programie plenerowe koncerty, warsztaty, Jarmark Zamkowy, Piernikowa Aleja Gwiazd, Intronizacja Króla Kurkowego i msza za miasto.
 • Miasto, Sport
  Od piątku 21 czerwca 2024 r. otwarte zostały baseny letnie prowadzone przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Toruniu.
 • Miasto
  Najwyższą średnią ocen spośród wszystkich klas IV-VIII szkół podstawowych Gminy Miasta Toruń osiągnęła kl. IV B Szkoły Podstawowej nr 5 im. Romualda Traugutta w Toruniu.
 • Miasto
  W siódmej edycji Ekokonkursu udział wzięło 47 placówek (21 przedszkoli, 19 szkół podstawowych i 7 szkół ponadpodstawowych, z czego 7 to placówki niepubliczne), a w zbiórce uczestniczyło łącznie 15 355 uczniów. We wszystkich placówkach oświatowych w trakcie trwania konkursu zebrano 822,803 ton papieru, tektury i puszek (w tym 821,780 ton makulatury...
 • Rzeźby Augusta Zamoyskiego, najwybitniejszego – obok Xawerego Dunikowskiego – polskiego rzeźbiarza pierwszej połowy XX wieku, można od piątku 21 czerwca 2024 r. oglądać w toruńskim Centrum Sztuki Współczesnej.
 • Od 20 do 24 czerwca trwają Dni Torunia 2024. W programie plenerowe koncerty, warsztaty, Jarmark Zamkowy, Piernikowa Aleja Gwiazd, Intronizacja Króla Kurkowego i msza za miasto.
 • W siódmej edycji Ekokonkursu udział wzięło 47 placówek (21 przedszkoli, 19 szkół podstawowych i 7 szkół ponadpodstawowych, z czego 7 to placówki niepubliczne), a w zbiórce uczestniczyło łącznie 15 355 uczniów. We wszystkich placówkach oświatowych w trakcie trwania konkursu zebrano 822,803 ton papieru, tektury i puszek (w tym 821,780 ton makulatury...
 • Prowadzisz firmę w Toruniu? Oferujesz produkty lub usługi najwyższej jakości? Dodaj swoją firmę do Mapy Toruńskiego Biznesu
 • Koncertem z cyklu "Z gitarą na leżakach" w czwartkowy wieczór 20 czerwca rozpoczęliśmy obchody Dni Torunia 2024, przypadające wokół dnia patrona miasta Św. Jana.
 • Najwyższą średnią ocen spośród wszystkich klas IV-VIII szkół podstawowych Gminy Miasta Toruń osiągnęła kl. IV B Szkoły Podstawowej nr 5 im. Romualda Traugutta w Toruniu.
 • 21 czerwca 2024 r. w VII Liceum Ogólnokształcącym im. Wandy Szuman w Toruniu odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2023/2024.
 • - W nocy z 21 na 22 czerwca 2024 r. w obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych na terenie miasta Toruń i powiatu toruńskiego mogą wystąpić gwałtowne wzrosty stanów wody i lokalne podtopienia - informuje Toruńskie Centrum Zarządzania Kryzysowego.