www.torun.pl

Warto segregować śmieci

Eko, Miasto
Data publikacji: 04 września 2020
Autor: Magdalena Winiarska
Na zdjęciu widać pojemniki do segregacji odpadów w kolerach: żółtym, białym, niebeskim

4 września 2020 r. weszła w życie kolejna istotna zmiana prawna związana z przepisami regulującymi gospodarowanie odpadami. Za niepłacenie za odbiór odpadów albo ich niesegregowanie grozi mandat wysokości do 500 zł.

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 1420), wskazuje, jakie obowiązki właścicieli nieruchomości, wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz regulaminu utrzymania czystości i porządku, są zagrożone karą w przypadku ich niewykonywania. Do wykroczeń tych należą przede wszystkim:
•    niewykonywanie obowiązków dotyczących zapewnienia utrzymania czystości i porządku (niewyposażenie nieruchomości w worki lub pojemniki, brak przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, niezbieranie w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów);
•    brak realizacji innych obowiązków określonych w regulaminie czystości i porządku;
•    niezłożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami;
•    wbrew złożonej deklaracji, nieposiadanie kompostownika przydomowego lub niekompostowanie w nim bioodpadów.
Nowe przepisy przewidują, że strażnik miejski (gminny) ma prawo nałożyć mandat do 500 zł na osobę, która nie wykonuje obowiązków określonych powyżej.

Przypomnijmy, że od 7 stycznia 2020 r. w naszym mieście obowiązuje nowy regulamin utrzymania czystości i porządku. Podkreśla on obowiązek selektywnej zbiórki odpadów dla wszystkich właścicieli nieruchomości. W połączeniu z nową uchwałą Rady Miasta w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz  ustalenia stawki tej opłaty i zwolnień z opłat - wdrożony zostanie w pełni zakaz nieselektywnego gromadzenia odpadów. Uchwała ta będzie przedmiotem obrad Rady na najbliższej sesji w dniu 10 września 2020 r., a początek jej obowiązywania planowany jest na styczeń 2021 roku.

W sumie na terenie Torunia nie deklaruje selektywnej zbiórki ok. 7% gospodarstw domowych. Wśród domów jednorodzinnych odsetek niesegregujących stanowi ok. 12%, natomiast w zabudowie wielorodzinnej ok. 6%. Po wejściu w życie kompletu uchwał wszystkie te nieruchomości, aby uniknąć opłaty podwyższonej, będą musiały prowadzić selektywną zbiórkę. W obecnym brzmieniu regulamin w pełni definiuje właścicielowi nieruchomości jego zadanie związane z selektywnym zbieraniem odpadów.

Selektywną zbiórkę odpadów kontroluje przede wszystkim firma odbierająca odpady. W przypadku stwierdzenia przez przedsiębiorcę odbierającego odpady niewłaściwej selektywnej zbiórki będzie on zobowiązany zawiadomić o tym fakcie Gminę. W oparciu o otrzymane od przedsiębiorcy zawiadomienie Urząd Miasta będzie wszczynał postępowanie podatkowe zmierzające do ustalenia, czy rzeczywiście zasady selektywnej zbiórki zostały naruszone i czy istnieją przesłanki do określania wyższej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Podkreślić trzeba, że niedopełnienie obowiązku selektywnego zbierania odpadów dotyczy tych właścicieli nieruchomości, którzy nie chcą selektywnie zbierać odpadów i np. notorycznie w pojemnikach na odpady zmieszane umieszczają odpady, które powinny być gromadzone selektywnie w pojemnikach na papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło oraz odpady ulegające biodegradacji. Nie dotyczy to natomiast sytuacji, kiedy w wyniku pomyłki o charakterze incydentalnym, dany odpad zostanie zdeponowany do nieodpowiedniego pojemnika.

Dane statystyczne o deklaracjach złożonych na terenie Gminy Miasta Toruń (dane na dzień 30.06.2020 roku):
•    Liczba osób objętych gminnym system gospodarowania odpadami komunalnymi (zadeklarowana przez właścicieli nieruchomości), wynosiła w 2020 r. średnio: 179,7 tys. osób;
•    Osoby te tworzyły gospodarstwa domowe, których średnia liczba w 2020 r. wyniosła: 84,5 tys. gospodarstw domowych;
•    Liczba deklaracji, które zostały złożone od początku obowiązywania systemu gminnego, to: 15,6 tys. deklaracji (plus 46,3 tys. korekt);
•    Liczba zamieszkałych budynków, które obejmowały złożone deklaracje: 12,5 tys. budynków.

Fot. Sławomir Kowalski

Najczęściej czytane aktualności

 • Eko, Miasto
  Trwa realizacja projektu obywatelskiego, w ramach którego w Toruniu pojawią się tzw. zielone przystanki komunikacji miejskiej. Gotowa jest koncepcja projektowa.
 • Na zdjęciu: budynek Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu
  Kultura, Miasto
  Krzysztof Stanisławski 1 października 2020 roku obejmie stanowisko dyrektora Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu.
 • Na zdjęciu: tramwaj jadący po ulicach miasta
  MZK
  W najbliższą sobotę 26 września 2020 r., w związku z zawodami żużlowymi na Motoarenie, uruchomiony zostanie dodatkowy kurs tramwaju linii nr 5.
 • Na zdjęciu: gala Festiwalu Camerimage 2019 na toruńskich Jordankach
  Kultura, Miasto
  Radni wyrazili zgodę na zmiany w budżecie miasta na rok 2020 i w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2050. Dotyczyły one przesunięć w finansowaniu Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage. Władze EFC zwróciły się z prośbą o zgodę na wykorzystanie 1 miliona złotych z dotacji celowej na wydatki inwestycyjne, a nie na organizację...
 • Miasto
  Co roku w ostatnią niedzielę września przypada Międzynarodowy Dzień Głuchych. To okazja do przypomnienia o potrzebach i problemach osób dotkniętych utratą słuchu.
 • 22. sesja Rady Miasta Torunia - ekran monitora na tle banera Toruń
  Miasto
  Radni podczas sesji Rady Miasta 24 września przegłosowali stanowisko ws. treści budżetu na rok 2021.
 • Koncerty klasyczne i rozrywkowe, Noc Naukowców w Młynie Wiedzy, jesienne wycieczki miejskie i podmiejskie, a dla dzieciaków przegląd filmów w CSW - to tylko mały wyjątek z tego, co będzie się działo w ten weekend w toruńskiej kulturze. A w sporcie decydujący mecz o awans do PGE Ekstraligi rozegra Apator Toruń.
 • Toruńscy radni zgodzili się na wydłużenie kadencji organów pomocniczych Gminy Miasta Toruń.
 • 85 billboardów promujących potencjał gospodarczy Torunia zostanie odśłoniętych w 10 polskich miastach w ramach projektu „Invest in BiT CITY2”.
 • 1 października 2020 roku w Dworze Artusa odbędzie się tegoroczny koncert Fundacji Platon. Gwiazdą wieczoru będzie zespół KROKE.
 • Toruńscy radni podczas sesji 24 września 2020 roku przyjęli uchwałę w sprawie nadania parkowi w obrębie al. Niezależnego Zrzeszenia Studentów, al. Jana Pawła II, ulic: Chopina i Tujakowskiego oraz al. 500-lecia nazwy „Park 100-lecia Powrotu Torunia do Wolnej Polski”.
 • Radni jednogłośnie wyrazili zgodę na zmianę wysokości stawek podatków od środków transportowych i podatków od nieruchomości.
 • Wieloletni dyrektor Muzeum Okręgowego w Toruniu Marek Rubnikowicz otrzyma Medal "Za zasługi dla Miasta Torunia" na wstędze – tak jednogłośnie zdecydowali radni podczas 22. sesji Rady Miasta Torunia 24 września 2020 r.
 • W poniedziałek 28 września 2020 r. zmieni się organizacja ruchu drogowego w rejonie pl. Niepodległości.